Lof der oppervlakkigheid – Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold schreef een proefschrift over contacten tussen de buurtbewoners en mensen met een psychiatrische achtergrond. Op verschillende plekken in Nederland leidt de vestiging en het verblijf van mensen met een beperking nogal eens tot conflicten tussen mensen met een beperking en hun buren. Buren klagen over gegrom en gegil. Ze kunnen de visite niet verstaan als ze in de tuin zitten en ze worden ‘s nachts uit hun slaap gehouden door geklop en geschreeuw.

De overheid verwacht echter veel positiefs van de buurt, ook voor mensen met een beperking. Tot in de jaren zeventig leefden veel mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond in grootschalige instellingen, ver weg van gewone wijken, ‘in de bossen’.
Sinds de jaren zeventig ging het roer om: ‘normalisering’, ‘deïnstitutionalisering’ en ‘vermaatschappelijking’ werden de nieuwe idealen.
Burgers met en zonder beperkingen moeten elkaar (leren) accepteren. De verwachting is dat buurtbewoners een bijdrage leveren aan de integratie van mensen met een beperking. Burgers moeten zich medeverantwoordelijk voelen voor het zorgen voor en opvangen van mensen met een psychiatrische achtergrond en verstandelijke beperking (TK, 1998/1999d; Kwekkeboom, 2006:18; Overkamp, 2000:85-86). Alle burgers worden opgeroepen om hun eigen welzijn vorm te geven en solidair te zijn met andere, meer kwetsbare burgers in de samenleving.

Wat komt hiervan terecht? Hoe verlopen de contacten tussen buren, wijkgenoten, kerkleden, clubleden en al die andere burgers in de samenleving die mensen met een beperking tegenkomen? Helpt de buurvrouw de buurman met een psychiatrische beperking in het onderhouden van de tuin? En brengen kerkleden wekelijks een bezoekje aan de vrouw met een verstandelijke beperking? Of bepalen overlast en burenruzies het beeld? Deze vragen zijn vertaald in de volgende hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek: Welke patronen van geven en ontvangen worden aangetroffen in contacten tussen mensen met een beperking en hun medeburgers?

Uit: Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of
psychiatrische achtergrond en buurtbewoners
F.H. Bredewold

Lees hier de samenvatting van het proefschrift. Bestellen?!

www.femmiannebredewold.nl